SOPIMUSEHDOT

Mikäli suunniteltu tilaisuus muuttuu teistä tai meistä riippumattomista syistä (esim. THL, AVI kieltää jälleen kaikki kokoontumiset/kokoukset) voidaan siirtää päivänne seuraavaan turvalliseen ajankohtaan mikä molemmille sopii.  Tämä siirto on maksuton ja me takaamme tämän siirtomahdollisuuden teidän tilaisuutenne turvaksi. Varausmaksun suuruus on vähintään 50% mielellään koko summa.

Varausmaksun tarkoitus on sitouttaa molemmat osapuolet tiettyyn päivään. Viime tipan peruutuksissa käy niin ettemme saa enää uutta yritystä tilalle eli silloin sesonkipäivä jäisi tyhjäksi. 

Jos olette tilanneet palvelun (ja teitä on laskutettu siitä) mutta ette kuitenkaan ole maksaneet laskua, niin se on peruste perinnälle. Eli kirjeenvaihtomme todistaa kaupan synnyn! Jos teillä on vaikeuksia maksun kanssa, niin ottakaa yhteyttä, asiaa voidaan sovitella ja eräpäivää siirtää tulevaan.

Huomioittehan että joudumme maksamaan työntekijöille palkat (kun olemme luvanneet heille töitä tiettynä päivänä) eli toivomme ettei perusteettomia peruutuksia/siirtoja tule! Olemme vain tilauksesta auki eli myös ruoat ja juomat hankimme aina yrityskohtaisesti. 

Jos peruminen aiheutuu meistä  (ja olemme kuitenkin jo suunnitelleet ja käyttäneet aikaa molemmin puolin asiaan), niin veloitamme toimistoamaksuna 50€ ja palautamme teille loput rahat.  

xxx

Vauhtifarmi Oy noudattaa kuluttaja-asiamiehen suosituksia sopimusehdoiksi soveltuvin osin elämystapahtumien järjestämisessä. Asiakkaille tulee olla voimassa oma vakuutus!

1 § . Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle elämyspalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin kun elämyspalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2 § . Määritelmä

Elämyspalvelulla + kokouspalveluilla tarkoitetaan näissä ehdoissa Vauhtifarmin järjestämiä yksityisten ja yritysten tapahtumia sekä ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten mm. army-rata, jousiammunta, lännenammunta, vaijeriliuku, itsepuolustuskurssit, lennätykset, erilaiset kilpailut ja tiimityöt sekä vaihtuvat aktiviteetit, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket, paintball-pelitapahtumat ja erilaiset koulutukset ja vastaavat sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta tai erikseen asiakkaan kanssa sovittua lajia.

3 § . Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun osapuolet ovat sopineet tapahtuman järjestämisestä joko tarjouksen hyväksymisen tai muun sopimuksen perusteella esim. Sähköpostitse. Hyväksyntään riittää sähköpostikirjeenvaihto, josta tämä on todettavissa. 

4 § . Maksuehdot

Kauppa syntyy kun asiakas vahvistaa suullisesti tai kirjallisesti sähköpostilla tulevansa.

Varausmaksu lähtee noin viikon sisällä sopimuksen hyväksymisestä ja se tulee suorittaa 7 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. Varausmaksu on vähintään puolet (=50%) tapahtuman oletetusta kokonaissummasta, joka on sovittu erikseen tarjouksen yhteydessä. (sähköpostilla tehty hyväksyntä ja kirjeenvaihto riittää). 

Varausmaksua emme palauta, sillä tapahtumat vaativat isoja rahallisia valmisteluita. Varausmaksun suuruus on kuitenkin neuvoteltavissa elämys- ja kokouspaketin suuruuden perusteella. Loppulasku maksetaan 2 viikkoa ennen tilaisuutta ilmoitetun hlömäärän perusteella etukäteen. Kaikki laskut tulee olla maksettua ennen meille tuloa, sillä ruoka- ja juomavalmistelut vaativat ennakkotilauksia tukusta. 

Yksityisillä: Mikäli kyseisen tapahtumapäivän alkuun on alle 1,5 kk, kokonaissumma maksetaan 7 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. Viime tipan varaukset (alle 3vkoa ennen tilaisuutta) maksetaan kokonaisuudessaan laskun saapumispäivästä 7 vrk kuluessa ja asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta sähköpostilla.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee sopia ajoissa ja yhteisymmärryksessä. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.

5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Mikäli asiakas (kuluttaja-asiakas = yleensä polttarisankari tai syntymäpäiväsankari, ei yritysasiakas) äkillisesti sairastuu vakavasti, voidaan tapahtumaan siirtää eteenpäin. Jos avainhlö sattuisi kuolemaan, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu summa. (Vauhtifarmi Oy laskuttaa 10% vaivan palkkana keikan kokonaissummasta) 

Jos kyseessä on yritys joka peruu tapahtuman ilman force majeure -syytä, niin pidätämme varausmaksun. Vauhtifarmi pystyy yleensä aina tarjoamaan vaihtoehtoista päivää myös force majourin ollessa syynä eli sen vuoksi varausmaksua ei palauteta, vaan päivämäärää siirretään molemmille yhteisesti sovittuun ajankohtaan. 

Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella ja se koskee vain tätä yhtä hlöä, joka sairastuu (ei koko yritystä/tiimiä) Jos siis yksi hlö on esim. koronassa, niin se ei ole peruste koko tilaisuuden siirrolle.

6 § . Yrittäjän (Vauhtifarmi Oy) oikeus purkaa sopimus.

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on etsittävä yhteisymmärryksessä uusi pvm. Jos päivä ei ole siirrettävissä, niin Vauhtifarmin peruessa tilaisuuden heillä on myös velvollisuus palauttaa maksut asiakkaalle. Toimistomaksut pidätetään!  (toimistomaksu 50€)

Kuitenkin niin että esim. Luonnonolosuhteiden ollessa esteenä peruutukselle yrittäjä sitoutuu tarjoamaan vaihtoehtoista elämystä tilalle tai mahdollisena lahjakorttina kyseisen palvelun. Sateinen ja tuulinen sääolo ei ole este elämysten suorittamiselle. (paitsi varjoliitolennätys) Silloin  tarjoamme vaihtoehtoista ohjelmaa tai lahjakortin, rahoja emme siis palauta.

Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.  

7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu. Kuitenkin keikkatyöntekijöiden sairastapausten sattuessa pidätämme oikeuden elämysten muokkaamiseen, jotta saamme päivän toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Elämyksenne siis saattaa muuttua, jos tilanne sitä vaatii! Sesonkipäivät ovat myös kalliimpia kuin toiset eli hinnat saattavat vaihdella.

8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, edellyttäen että virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut. 

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai luonnonolosuhteiden johdosta tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten kuvallinen henkilökortti, vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.  

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen vaikka tarjoukseen sidottu osallistujamäärä ei täyttyisi.

Emme myöskään palauta rahoja, jos osa porukasta sairastuu viime tingassa. Olemme joutuneet tekemään tilaukset ja varautuneet tietyllä määrällä henkilökuntaa jne. eli meidän kulut eivät vastaavasti pienene. 

9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään kahden viikon kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään kuluttajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Yrityskohtainen informaatio Vauhtifarmi Oy

1§ Vauhtifarmi Oy:n järjestämissä tapahtumissa asiakkaalla on oltava oma vakuutus joko yrityksen kautta tai oma vapaa-ajan vakuutus. Vastuuvakuutuksemme (Vauhtifarmin työntekijöiden osalta) kattaa sellaiset tilanteet, joissa asiakasta on selkeästi laiminlyöty jättämällä kertomatta esim. Turvallisuusseikoista ja tästä johtuen aiheutui onnettomuus. 

Lennätysasiakkailla tulee myös olla oma vakuutus. Luonnonolosuhteiden vuoksi aiheutuneet onnettomuudet (kuten varjoliidossa varjon sakkaantuminen tms.) ei ole pilotin eikä Vauhtifarmin vastuulla. Lentolajeissa tulee ymmärtää luonnon voimat. Pilottimme ovat Suomen parhaita ja tekevät kaikkensa ettei mitään tapahdu.

3§ Vauhtifarmi Oy:n henkilökunnalla on oikeus poistaa osallistuja tapahtuma-alueelta, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko ohjelmanumero tai tapahtuma perua, mikäli osallistujien fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta. Tässä tapauksessa emme palauta rahoja!

Jos asiakkaan/yrityksen työntekijät rikkovat paikkoja, oksentavat tai aiheuttavat muuta haittaa Vauhtifarmille, on Vauhtifarmilla oikeus laskuttaa näistä ulkopuolisella taholla teetettyjen tuntien perusteella kyseistä asiakasryhmää. 

4§ Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Vauhtifarmi Oy:n yhteyshenkilölle: Anne Sahlström (info@vauhtifarmi.fi)

Vauhtifarmi kuvaa videolle ja valokuvina osan keikoista, joita saatetaan käyttää promomateriaaleissa. Jos ette halua olla mukana, niin ilmoittakaa siitä erikseen tai pyytäkää poistamaan kuva sen jälkeen jos havaitsette sen materiaaleissa, joissa ette halua sen näkyvän. Kiitos yhteistyöstä!

Vauhtifarmi Oy on järjestänyt elämystapahtumia vuodesta 2006 ja tähän mennessä ei ole sattunut yhtään vakavaa tilannetta, jossa olisi tarvittu pelastusviranomaisten tai ambulanssihenkilökunnan apua.

Mikäli osallistut ohjelmaamme on tärkeää kuunnella ohjaajien neuvoja ja käyttää maalaisjärkeä. 

Vauhdikkain yhteistyöterveisin,

Vauhtifarmi Oy

MUUTA: Elintarvikeviraston Valvontayksikkö Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi viimeistään 19.11.2023! Kaikki oli kunnossa tarkastuskäynnillä :)